متاسفانه در مرورگر شما جاوا اسکریپت غیرفعال است برای مشاهده درست صفحه جاوا اسکریپت مرورگر خود را فعال نمایید.
از این لینک می توانید نحوه فعال کردن جاوا اسکریپت مرورگر خود را ببینید.
اساسنامه

آيين نامه نحوه تشكيل انجمن دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي

 مقدمه :

اين آيين نامه درجهت اجراي مصوبه جلسه 375 مورخ 22/2/75 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و طرح استمرار ارتباط دانشگاه و فارغ التحصيلان، موضوع بخشنامه 11454 /11 مورخ 13/5/71 وزارت فرهنگ و آموزش عالي به منظور تعيين ضوابط ايجاد انجمنهاي دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تهيه گرديده است و متضمن ضوابط ايجاد انجمنهاي دانش آموختگان   مي باشد.

در اين آيين نامه به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي به اختصار مؤسسه به وزارت فرهنگ و آموزش عالي « وزرات » و به انجمن دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي «‌ انجمن » گفته مي شود.

 بخش اول ملاحظات عمومي

ماده1 - بررسي تقاضاي تأسيس انجمنهاي دانش آموختگان مؤسسات، موافقت با تشكيل آنها، صدور مجوز تأسيس ، تجديد پروانه ، و نظارت بر حسن انجام كار آنها بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالي است.

ماده 2 - انجمن دانش آموختگان جنبه غير انتفاعي دارد و به فعاليت هاي علمي، فني، پژوهشي، فرهنگي ، هنري ، ورزشي، و ديگر فعاليت هاي صنفي  مي پردازد.

تبصره : انجمن مجاز به دخالت در امور مديريت مؤسسه و فعاليت در زمينه هاي مسايل سياسي نمي باشد.

ماده 3 - پروانه انجمن به نام هيأت مؤسس صادر مي شود.

ماده4 - اساسنامه انجمن وهرگونه تغييردرموادآن بايدبه تصويب وزارت برسد.

ماده 5 - اعضاي انجمنها را دانش آموختگان مؤسسه در مقاطع مختلف تحصيلي و همچنين اعضاي هيأت علمي مؤسسه مورد نظر تشكيل مي دهند.

 

 

بخش دوم نحوه بررسي درخواستها در وزارت

ماده 6 رسيدگي به درخواست تأسيس انجمن ها و بررسي صلاحيت هيأت مؤسس و هيأت اجرايي و تصويب آنها با كميسيون انجمنهاي دانش آموختگان است كه به شرح زير در وزارت تشكيل مي شود .

ماده 7 تركيب اعضاي كميسيون انجمنهاي دانش آموختگان عبارت است از:

الف ) وزير فرهنگ و آموزش عالي ( رئيس كميسيون ).

ب ) معاون فرهنگي وزارت .

ج ) معاون پژوهشي وزارت.

د ) معاون حقوقي و امور مجلس وزارت.

هـ ) معاون دانشجويي وزارت .

و ) چهار نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.

تبصره 1 : در جلساتي كه موضوع انجمن مشخصي مطرح است، رئيس مؤسسه ذيربط با حق رأي دعوت مي شود.

تبصره 2 : اعضاي بند (و) كميسيون با حكم وزير فرهنگ و آموزش عالي و به مدت 2 سال منصوب مي شوند.

تبصره 3 : نايب رئيس و دبير كميسيون از ميان اعضاء با حكم وزير منصوب مي شوند.

تبصره 4 : مسؤوليت تشكيل جلسات، ثبت و ضبط صورت مذاكرات، ابلاغ آراء و احكام كميسيون و دعوت از اعضا براي شركت در جلسات با دبير كميسيون است كه در ضمن مسئوليت دبيرخانه كميسيون را نيز بر عهده دارد.

تبصره 5 : رئيس كميسيون حسب مورد و لزوم مي تواند از افراد صاحبنظر و متخصصان غير عضو براي شركت در جلسات و كسب نظر آنها دعوت كند. در اين حال افراد مدعو در رأي گيري شركت نخواهند داشت.

تبصره 6 : دبيرخانه كميسيون در حوزه دفتر وزارتي وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل مي شود.

ماده 8 وظايف كميسيون به شرح زير است :

8-1- رسيدگي به درخواست تأسيس انجمن و صدور مجوز تأسيس.

8-2- بررسي صلاحيت هاي علمي و عمومي اعضاي هيأت مؤسس.

8-3- تصويب اساسنامه انجمن و نيز هرگونه تغيير در اساسنامه مصوب.

8-4- تصويب و اصلاح آيين نامه ها وضوابط مربوط به تشكيل هيأت بررسي تخلفات، نحوه رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازاتهاي مربوط.

8-5- تعيين هيأت بررسي تخلفات و هيأت نظارت بر عملكرد انجمن ها.

8-6- تصويب تصميمات هيأت بررسي تخلفات.

8-7 نظارت بر حسن انجام كار انجمن ها.

8-9 بررسي و تصويب تشكيلات دبيرخانه، دستورالعملها و روشهاي اجرايي و ضوابط مورد عمل كميسيون و اجراي آن پس از تأييد رئيس كميسيون.

8-10 تصويب آيين نامه داخلي كميسيون.

ماده 9 جلسات كميسيون با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء كه رئيس يا نايب رئيس نيز در ميان آنها باشند، رسميت مي يابد و تصميم گيري در خصوص مسائل مطروحه نيز به كسب حداقل 5 رأي موافق منوط خواهد بود.

ماده 10 كميسيون مي تواند حسب مورد و نياز براي رسيدگي به  صلاحيت هاي علمي و عمومي اعضاي هيأت مؤسس يا هيأت اجرايي انجمن ها و يا انجام وظايف ديگر خود، نسبت به تشكيل كميته هاي تخصصي اقدام كند.

تبصره 1 : انتخاب افراد غير عضو كميسيون براي عضويت در كميته هاي تخصصي بلامانع است.

تبصره 2 : آراي كميته تخصصي در صورت تنفيذ از سوي كميسيون معتبر شناخته خواهد شد.

تبصره 3 : كميته هاي تخصصي در چارچوب تشكيلات دبيرخانه كميسيون فعاليت مي كنند.

 

بخش سوم نحوه ارايه و بررسي تقاضاها

ماده 11 تقاضاي تأسيس انجمن همراه با فهرست اسامي اعضاي هيأت مؤسس و اساسنامه پيشنهادي توسط هيأت مؤسس انجمن به رئيس مؤسسه تسليم و پس از تأييد وي براي بررسي و تصويب به دبيرخانه كميسيون ارسال مي گردد.

ماده 12 هيأت مؤسس انجمن  كه در هر حال نبايد كمتر از 5 نفر باشد، بايد واجد شرايط زير باشند.

12-1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

12-2- التزام به قانون اساسي ومباني نظام جمهوري اسلام ايران.

12-3- داشتن حسن شهرت شغلي و اجتماعي.

12-4 داشتن التزام به احكام اسلامي.

12-5- نداشتن سوء پيشينه كيفري و وابستگي به احزاب و گروههاي محارب با نظام جمهوري اسلامي ايران.

12-6- عضويت در هيأت علمي و يا دارا بودن مدرك فارغ التحصيلي از مؤسسه مربوط.

تبصره 1 : اقليت هاي مذهبي بايد واجد شرايط تعيين شده از سوي مراجع قانوني باشند.

تبصره 2 : تأييد اوليه احراز شرايط مندرج در اين ماده با رئيس مؤسسه است.

تبصره 3 : در صورت عدم تأييد اعضاي هيأت مؤسس مي توانند درخواست خود را مستقيماً به دبيرخانه كميسيون تقديم نمايند.

ماده 13 اساسنامه پيسشنهادي هيأت مؤسس كه براساس الگو و مصوب وزارت تهيه مي گردد، بايد حاوي نكات زير باشد:

13-1- هدف از تشكيل انجمن، عناوين و زمينه هاي فعاليت آن.

13-2- اركان تشكيلاتي،شرح وظايف وحدود اختيارات و مسؤوليت هر ركن.

13-3- شرايط عضويت در انجمن يا ضوابط لغو و تعليق عضويت.

13-4- نحوه انتخاب مسؤولان و كارگزاران.

13-5- مركز اصلي انجمن و نحوه فعاليت احتمالي در ساير شهرستانها.

13-6- منابع تأمين مالي.

13-7 مدت فعاليت .

13-8 شرايط انحلال و تسويه.

13-9 نحوه نظارت بر فعاليت انجمن.

13-10- عدم دخالت انجمن در امور مديريت دانشگاه و مسائل سياسي.

ماده 14 پس از صدور  مجوز تأسيس انجمن ، هيأت مؤسس مي تواند برابر مقررات مربوط نسبت به ثبت انجمن اقدام كند.

ماده 15 وظايف هيأت مؤسس به شرح زير است :

15-1- به تصويب رساندن اساسنامه انجمن.

15-2- برگزاري اولين مجمع عمومي ظرف 6 ماه از صدور مجوز تأسيس انجمن طبق اساسنامه.

15-3- معرفي اولين هيأت اجرايي كه توسط اولين مجمع عموم انتخاب مي شود.

15-4- و عضو هيأ اجرايي نيز مي باشد.

تبصره 1 : اولين جلسه مجمع عمومي با رعايت شرايط مندرج در اساسنامه مصوب با حضور نماينده تام الاختيار كميسيون موضوع ماده 7 رسميت مي يابد.

تبصره 2 اولين هيأت اجرايي و دبير انتخابي انجمن پس از تأكيد كميسيون ماده 7 رسميت پيدا مي كنند.

ماده 16 مدت اعتبار پروانه صادره 4 سال مي باشد و انجمن موظف است حداقل سه ماه قبل از انقضاي مدت مذكور درخواست تجديد پروانه انجمن را به كميسيون تسليم نمايد.

ماده 17 اعضاي هيأت اجرايي و دبير انجمن براي مدت 2 سال انتخاب    مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره : اعضاي هيأت اجرايي و دبير انجمن بايد شرايط ماده 12 را كه توسط رئيس مؤسسه احراز مي شود، دارا باشند.

ماده 18 براي هر مؤسسه فقط مجوز تأسيس يك انجمن صادر مي شود.

تبصره : مطابق با اساسنامه مصوب، انجمن مي تواند شاخه ها و واحدهايي مستقر در دانشكده ها و مراكز وابسته به مؤسسه مربوط ، داشته باشد.

 

بخش چهارم نظارت و رسيدگي به تخلفات

ماده 19- به منظور ايجاد هماهنگي هاي لازم و بحث و بررسي پيرامون سياستهاي كلي و نيز رسيدگي به مسائل لازم الرعايه توسط انجمنها، مجمع دبيران سالي يك بار و به دعوت وزارت تشكيل مي شود.

ماده 20 به منظور نظارت عالي بر فعاليت هاي انجمنها و رسيدگي به تخلفات احتمالي آنان هيأتي تحت عنوان « هيأت نظارت و رسيدگي به تخلفات ‌» مركب از دو نفر از معاونين وزارت، دبير كميسيون، يك يا دو نفر از اعضاي هيأت علمي، و دو تن از دبيران انجمنهاي دانش آموختگان تشكيل مي شود. هيأت نظارت و رسيدگي به تخلفات زير نظر كميسيون انجمن ها فعاليت مي كند‌، و رئيس آن از بين اعضاي هيأت و با حكم وزير فرهنگ و آموزش عالي تعيين خواهد شد.

تبصره 1 : اعضاي هيأت علمي و دبيران انجمنها به انتخاب و حكم وزير و به مدت 2 سال منصوب مي شوند.

تبصره 2 : در جلساتي كه موضوع انجمن مشخصي مطرح است، رئيس مؤسسه ذيربط با حق رأي شركت مي كند.

ماده 21 فعاليت هيأت نظارت و رسيدگي به تخلفات براساس آيين نامه اي است كه به تصويب كميسيون مي رسد و متضمن تنبيهات زير نيز مي باشد:

21-1- تذكر كتبي.

21-2- تعطيل موقت از سه ماه تا يك سال.

21-3- لغو پروانه و انحلال انجمن .

تبصره : هرگاه انجمن مرتكب خلافي شود كه بنا بر قوانين كشوري مستوجب كيفر باشد پرونده مربوط توسط دبير كميسيون به مراجع ذيصلاح قضائي ارسال خواهد شد.

قضائي ارسال خواهد شد.

ماده 22 اين آيين نامه در 22 ماده و 11 تبصره در تاريخ 7/4/1377 به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از تاريخ ابلاغ قابل اجراست. كليه آيين نامه هاي قبلي لغو مي گردد.

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روزرسانی: 1397/04/10
تعداد بازدید: 0
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل میباشد.
Powered by
Powered by DorsaPortal